მთვარის შუქი - ფორუმი teen.ge

გადახტომა კონტენტზე

 • (2 გვერდი)
 • +
 • 1
 • 2
 • თქვენ არ გაქვთ ახალი თემის გახსნის უფლება
 • თქვენ არ გაქვთ ამ თემაზე გამოხმაურების უფლება

მთვარის შუქი

16 იანვარი, 2010 - 16:28 | #1 წევრი გასულია kerli 

 • პირველი დონე
 • Pip
 • ჯგუფი: ახალი წევრები
 • პოსტები: 12
 • რეგისტრ.: 16 იან. 10

irgvliv bindi Camowva, nel-nela aremare wyvdiadma moicva, raRac sevdiani musikis xma ismoda, Tumca es bgerebi Zalian Sors iyo, da Cemamde Zlivs aRwevda, melodia nacnobi iyo, TiTqos mixmoda, meZaxda modio, fexebma TavisiT wamiyvana am xmisken, rac ufro miviwevdi win musika ufro kargad JRerda. TiToeuli noti CemSi iWreboda, gulSi imkvidrebda da sevdas miRviZebda. raRac davlande –iqneb raime cxovelia? an vinme adamiani? SuaRame didi xnis gadasuli iyo, ase rom am dros gareT aravin iqneboda. mere musikac dadumda, da maxlobeli eklesiidan zaris xma gaisma. raRacam ufro metad amaforiaqa, ucnauri garemo iyo, miuxedavad imisa rom xSirad mibodialia Rame Tbilisis mitovebul quCebSi, aq mainc raRac SiSs minergavda. sruliad ucxo qalaqi, jer kidev Seuswavleli saidumloebebiT moculi dadianebis uzarmazari baRi. axla swored rom am baRSi var. guli damimZimda is musika isev Camesmoda yurebSi, Tumca misi xma realurad aRar ismoda. me isev win wavedi. didi xis ZirSi Cavimuxle da Cavjeqi. avexede varskvlavebiT moWedil cas. mTvares romelic ZlivsRa anaTebda. miyvars Rame! am dros sruli simSvidea. irgvliv bnela da Sens cremls veravin dainaxavs. marto rCebi Sens fiqrebsa da mwuxarebasTan. veravin SeamCnevs Sens sevdian Tvalebs da mowyenil saxes, da kiTxvebiT Tavsac aravin mogabezrebs ra dagemarTao.
-o RmerTo!
da es sityvebi viRacam CemTan erTad Tqva.
-vin xar? swrafad vikiTxe me
-me? me aravin...
-aravin? aravin ar xar da am dros aq xar?
-Senc aq xar...
-me me Sennairi ar var da amitomac var aq.
-da rogori xar Sen?
-araa Seni saqme. damenaxe! brZanebluri toniT mivuge ucnob biWs
xis uknidan biWi gamovida, grZeli Tma awewvoda, jinsi ecva, kargad ver varCevdi magram darwmunebuli viyavi rom Savi, aseve Savi zeda, romelsac didi mTvare exata, mTvaris qveS ki gogona idga da violinoze ukravda, wyvdiadSic ki gavarCie misi naTeli, kaSkaSa Tvalebi, sibnelidan ori mwvane Tvali micqerda.
-aq ra ginda?
-ubralod vseirnobdi.
-mec
-magram me ar mikiTxavs Sen ras akeTebdi aq...
-ra uxeSi xar. Camojeqi Cems gverdiT.
biWi Sori axlos dajda, Tumca TvalebSi ar miyurebda sxva mxares daiwyo cqera.
-ra gqvia?
-me? me tomi
-tomi?
-ra iyo ratom gagikvirda? iqneb imitom rom saqarTveloSi tomi ar qviaT!
-ara magitom ara... mere cota xans xma ar amoviRe, me Tako.
biWi dumda.
-iqneb zrdilobis gulisTvis mainc geTqva rom sasiamovnoa Cemi gacnoba? ratom xar aseTi gulgrili?
-ar megona rom aq vinmes Sevxvdebodi
-Cemi Sen giTxario, ar vicodi Cems garda am dros sxvebis Tu dabodailobdnen xolme gareT. ai magaliTad TbilisSi Rame gareT aravin Semxvedria, pirveli dRea rac aq Camovedi, da ukve viRacas Sevxvdi, ra sainteresoa zugdidSi...
-Cumad!
-ra?
-Cuuu
da tomma pirze xeli amafara
-gesmis?
-da ra unda mesmodes?
-usmine
marTlac ismoda raRac, smena kargad maqvs ganviTarebuli magram miWirda imis garCeva Tu ra gamoscemda am xmas, isic miWirda gamego ra xma iyo is, Tumca... viRac tiroda, da es tirili xeebidan modioda.
-tom vin tiris?
-ravici
-aq xSirad modixar?
-ho, yovel Rame, da is sul ase tiris
-vin aris?
-ufro swori iqneboda geTqva ra ariso? raRac cxovelia Tumca ar vici ra
-tiris? cxoveli tiris? ra ucnauria
-ho Zalian, aq yovel Rame movdivar da isic yovel Rame tiris. me vusmen mis tirils, da guli mekumSeba, minda davexmaro radgan...
da azri aRar daamTavra
-radgan ra tom? radgan ra?
-ara araferi.
tomi Cumad ijda. miyvars siwynare magram ukve momabezrebeli gaxda es yovelive. mec araferi momdioda TavSi rom meTqva, mere raRac uazroba vTqvi
-romel klasSi xar?
-ra mkiTxe? aa... ara me skolaSi ar davdivar
-ver migixvdi... aba? ar swavlob?
-ki magram kerZod, skolaSi ar davdivar
me ucnaurad SeviSmuSne, avforiaqdi imitom rom...
-aa, me ki mecxre klasSi var, au neta rogori bavSvebi iqnebian am skolaSi ra
-memgoni cudi...
-ratom?
-axla ar minda amaze laparaki
-kai, ramdenis xar?
-16
-15
-patara xar jer
-ara ar var patara
-gewyina? me mag gagebiT ar miTqvams, ubralod vTqvi rom Rame xetialisa da simartovisTvis xar patara
-me aseTi var.
-gaviqeci exa me
isev damburZgla tanSi, TiTqos...
-saiT?
-martoobasTan...
da tomi nel nela xeebSi gaqra, mxolod misi landiRa Canda.
-hei tom, sad waxvedi? kidev gnaxav?
mere saxlSi wavedi, saxlSi Cumad Cevipare kibeebze avirbine, da Cems oTaxSi Sevedi loginze unda wamovwoliliyavi magram...
-vaii
-deda?
uceb sinaTle ainTo
-Tako! Sen isev ver gadaeCvie Rame xetials?
-kai ra de ra
-megona am ucxo qalaqSi mainc ar ivlidi Rame quCebSi.
-aqve viyavi, sasaxleSi
-sasaxleSi? vis sasaxleSi?
-de ra gWirs? dadianebSi viyavi
-xo magram, Svilo xo ici ratom gadmovediT aq sacxovreblad? ggonia imitom rom Tbilisi aRar momwonda? imitom rom...
-imitom rom Tbilisis yvela skolidan gamomagdes! imitom rom veravin ver mitanda imitom rom ucnauri veCvenebodi yvelas, odanv gansxvavebuli Cacmulobis gamo.
-Sen amas odnav gansxvavebuls eZaxi? ra gemarTeba? es bolo erTi weli Sens Tavs aRar gavxar, ase moqmedebs Senze gardatexis asaki?
-kai ra, xo gardatexis asakSi var, xoda vtydebi da ver gadavtydi jer, albaT ramdenime wlei kide ver gadavtydebi xoda roca gadavtydebi mere vilaparakoT seriozulad, axla ki Tu SeiZleba gadi meZineba, macale mSvidad gardatexva.
-rogor melaparakebi? me dedaSeni varT Tu ra?
-xo vici rom dedCemi xar, magram amis wamdauwum Sexseneba araa saWiro
-mivdivar, SenTan kamaTs xo azri ar aqvs ra!
-xo marTla dediko didi madloba vardisferi SpalerisTvis, xo ici vgijdebi am ferze
damcinavad mivuge me.
-Spaleric Savi gindoda?
-ratomac ara? wadi wadi amas xval mivxedoT.
sabani Tavze gadavifare, da im biWze daviwye fiqri. ra saintereso adamiani iyo. mere mindoda Cemi fantaziisTvis kari gameRo da usasrulo sivrceSi gameSva, Tumca CameZina da ver movaxerxe.
diliT mzis sxivma gamaRviZa. nervebi momeSala riT ver gaigo am xalxma rom mZuls TeTri feri?  Tqvan axla TeTri kargiao, mzes atarebs da diliT maRviZebs. ras gavs aqauroba. mTeli dila Cems oTaxSi gavatare, dedaCems araferi ar vuTxari, ar mindoda zedmeti materialuri problemebi Seqmnoda. amitom mTel kedlebze posterebi, da Savi ConCxiani bendenebi gavakari. Werze didi Savi naWeri romelzec ramdeni Tvis win savse mTvare da varskvlavebi davaxatine. zemoT avixede, axla es oTaxi ufro gavda Cemsas vudre guSin. irgvliv simSvide sufevda, dRec ki Rame iyo. am saSineli fardebis magivrad, Cemi Zveli oTaxis Savi farad davkide, nacrisfrad xeebi exata, gatyavebuli, ufoTlo xeebi, romlebic kidev erTi martoobis simbolo iyo. magida patara stikerebis gavavse Tvalebi agiWreldebodaT. sawolis gadasafarebelic maSinve Sevcvale, da axla vgrZnobdi rom Cems samyaroSi viyavi, Cems oTaxSi. mere wamovweqi da mTvares avxede, mis danaxvaze guSindeli saRamo gamaxsenda. ocnebebSi gadaveSvi, isev daviwyo mogzauroba ararelur samyaroSi magram… simyudrove isev viRacam damirRvia, karze kakunis xma iyo.
-vin aris?
-Svilo me var
-xo de Semodi
karis saxeluri Camoswia da...
-vaime, es ra aris Tako?
-ra moxda? ra gagikvirda? gegona isev im Wyetela vardifers davtovebdi rac damaxvedre?
-ki magram, am qalaqSi
-ra deda? ra am qalaqSi? gegona sacxovrebelis SecvliT me Semcvlidi? gegona zugdidSi cxovrebiT gamaxarebdi, da ggonia rom aqaur bavSvebs Sevewyobi?
-ukve aRar mainteresebs, aqac rom yvelam SegiZulos aq davrCebiT, is mainc vici skolidan aravin gamogagdebs, xom ici Cemi Zma direqtoria da...
-ah ra kargia skolidan ar gamomagdeben
-xo, da is ar mainteresebs bavSveTan rogori urTierToba geqneba.
-wadi de ra gTxov
deda ukmayofilo gavida Cemi oTaxida, magram mainc ver vxvdebi ra undoda? ras moigebda Tavisi Zmis saxlSi cxovrebiT? RmerTo ra gauZlebs Cems biZaSvils. axla dabla unda Cavide da unda gavicno. Bbolos rodis vnaxe aRar maxsovs, magram maSin normaluri viyavi, da ar momwonda, axla ki...
kibeebiT dabla Cavedi samzareuloSi, bicola, biZa, deda da... moica vin arise s gogo? nuTu es? nuTu es Cemi biZaSvilia? nuTu es likaa? RmerTo Sen miSvele!
-ah Tako rogor xar?
-biZia kargad Sen rogor xar?
-mSvenivrad, rogor geZina?
-gadasarevad, bicola Sen rogor xar?
-ara miSavs Tako
im gogomac xma amoiRo
-deda ar gamacnob?
-xo ra Tqma unda, Tako es likaa, ra sisulela Tqven tolebi xarT, biZaSvilebi xarT da arc ki icnobT erTmaneTs, bolos rodis naxeT erTmaneTi Cvenc ar gvaxsovs.
-imedia gavugebT erTmaneTs Tako, debiviT viqnebiT
sulelurad gaikriWa lika, da TeTri kbilebi gamoaCina.
-mec amis imedi maqvs, gulSi ki vfiqrobdi me da es ca da dedamiwasaviT gansxvavdebiTTqo, albaT dedamac es gaifiqra imitom rom ucnaurad Semomxeda. Tumca ar SeimCnia
-Tako CvenTan erTad ar isadileb?
-diax gmadlobT
-sauzme ratom gamotove?
-ravi lika, oTaxs vawesrigebdi da dro gamepara.
-xoo? ra saineteresoa, mainc ra gaakeTe?
-ravi iseTi araferi, raRac raRaceebi Sevcvale
-maCveneb?
-ki ra Tqma unda
sadilma amis Semdeg usityvod Caiara, Zalian mainteresebda likunas reaqcia oTaxs rom dainaxavda.
-Tak wadmo jer Cem oTaxs gaCveneb
gulSi gavifiqre, cota xanSi vaRebinebTqo Tumca Sevcdi win uaresi meloda. misi oTaxis karegbs wiTlad ewera likuna
-xo marTla Tak, me likunas meZaxian. Senc ase damiZaxe, me ra dagiZaxo?
-RmerTo ramden laybobs. ravi Tako. Tak
-ok
-nu ra donea inglisuric condia davcine gulSi
misi oTaxi, momcro zomis iyo, vardisferi SpaleriT, aqa iq mileisa, da jonasebis posterebi iyo gakruli, wiTeli pufi edga, TeTri fafrdebi, patara logini, vardisferi gadasafarebliT, zevidan ki Zalian bevri Wrela-Wrula gulis formis baliSebi eyara, Tvalebi amiWrelda da kinaRam varwyie.
-aba rogor mogwons?
-Senada ras usmen?
-pops Sen?
-mda... Zalian sainteresoa...
-Sen oTaxs maCveneb?
-ho ra Tqma unda
oTaxSi Seviyvane da lamis tirili daiwyo
-Semodi Semodi ra stumariviT dgaxar?
-me zustad isev vdgavar rogorc Sen weRan Cems oTaxSi.
-mogwons?
-ra es Savi da nacrisferi ferebi? ara ar momwons saSinelebaaa
-ratom? me miyvrs Rame... simSvide da..
-roks usmen?
-goTikas
-eg ra aris?
-mapatie biZaSvilo magram axla cota ar iyos gamiWirdeba, imis axsna ra aris goTika, miT umetes im adamianisvis romelsac jonasebis meti araferi mousmenia.
-axla ukve uxeSob, megona gavugebdiT erTmaneTs
-xoo? me kide ase ar megona
-ratom? Sen xom ar micnob? arc me ar gicnob
-vfiqrob rom gamicnob ar mogewonebi, ase rom jobs ar gamicno. axla damtove gamovicvli, da mivdivar.
-ki magram sad?
-ar vici... gadi ra...
lika nawyeni Canda Tumca misi problemebi ar menaRvleba. swavla erT kviraSi iwyeba da mere iqneba saSineleba. mTeli dRe Cems oTaxSi vijeqi, sxvagan gasvla ar mindoda, vicodi rom es uazro naTeli ferebi Tvalebs maktenda, da gadavwyvite isev martoobasTan vyofiliyavi. roca daRamda, Cveuli Savi samosi Cavicvi da sasaxleSi wavedi, aCrdiliviT miviparebodi quCaSi. da ai nacnob baRSi aRmovCndi, da isev im xesTan mivedi sadac guSin...
-tom tom aq xar?
-Tak?
-rogor xar tom?
-aramiSavs, Sen?
-me var ra.
-Tak
-ra iyo?
-ici raRac vifiqre magram...
-moxda rame? SeigiZlia miTxra tom
-ar vici Tu SeiZleba rom
-rom mendo? ki tom SegiZlia mendo
-ndoba arafer SuaSia ar minda viCqaro...
-ras gulisxmob?
-au Tak, modi viTom araferi ar miTqvams daiviwye ra...
-daiviwye ioli saTqmelia.
-gTxov
sxva rom yofiliyo SevekamaTebodi magram TiTqos raRacam maiZula gavCumebuliyavi da sxva Temaze gadametana saubari
-Tavisufal dros ras akeTeb?
-vswavlob
-Tavisfal dros?
-xo, nu ZiriTadas sul vswavlob, mxolod Rame gamovdivar xolme gareT.
-axlos cxovrob?
-xo, Sen?
-ho mec
-Tak...
-ra aris tom?
-araferi
mere ase Cumad visxediT Zalin didxans. mxolod erTmaneTis sunTqva gvesmoda da tirilis xma
-tom
-ra iyo Tak?
-isev tiris...
-ho...
-sul tiris?
-ho...
-ratom?
-ar vici Tak
-meSinia tom
-risi Tak?
-meSinia rom...
-miTxari, Senc SegiZlia mendo
-ndoba araferi SuaSia ubralod ar minda viCqaro.
-ras gulisxmob?
-arafers, daiviwye
-kargi, rogorc ginda
isev siCume, mere erTdroulad wamovdeqiT da aseve erTdroulad
-xval moxval?
-ki Tak moval
-kargi mec moval tom
sasaxlidan gasasvlel karamde erTad mivediT mere sxvadasxva mxares wavediT. loginSi viweqi da vfiqrobdi... vfiqorbdi tomze... nuTu isev miyvardeboda vinme? nuTu im yvelafris Semdeg SevZlebdi vinmes siyvaruls? magram mainc meSinia meSinia rom... ara imisic meSinia rom sakuTar Tavs gamovutyde. daiZine Tak!
Rame mSvfoTvare da cremliania iyo. sasxlis ezoSi mivdivar iq ki sisxliani tomi mxvdeba, vtiri da mere vtiri realobaSic
-araaaaaa....
-ra moxda? Tako ra moxda?
-deda deda, sizmari iyo
-ra moxda? koSmari naxe?
-ho momexvie gTxov.
-dawynardi Svilo.
mTeli dila oTaxSi gavatare, da Cems uazro sizmarze vfiqrobdi, mZuls es sizmrebi verc Tavs vugeb da verc bolos
Rame isev wavedi sasaxleSi. iq misuls tomi ar damxvda, vifiqre agviandebaTqo, da davucade... velodi... velodi... velodi... Tumca misi Crdili ar daminaxavs da isic ar gamoCenila. Ramis 3 saaTze cxovelis tirili Sewyda da mec imedi gadamewura rom tomi movidoda, da Cemi SiSi marTldeboda, me tomi... Tumca araferi...
saxlSi davbrundi is Ramec saSineli iyo, koSmari isev damesizmra:
TbilisSi viyavi, saxlSi kompTan vijeqi, toms vwerdi, da man miTxra rom samudamod vSordebodiT erTmaneTs, mere me tirili daviwye, da vtirodi realobaSic, isev gameRviZa, RmerTo kidev kargi sizmari yofila. Tumca es sizmari ukve... mere mTeli Rame ar mZinebia, ratom ar movida tomi?
mTeli dRe saSineleba iyo, oTaxidan ar gavsulvar saWmelic ki ar miWamia, saRamos deda Semovida
-Tako! mis xmaSi sayveduri gaeria
-ra moxda de?
-ratom iqcevi ase?
-rogor viqcevi de?
-mTeli dRe oTaxidan ratom ar gamodixar?
-me?
-xo Sen!
-imitom rom ar minda likuna SemeCxiros TvalSi.
-is Seni biZaSvilia rogor laparakob masze? da ar dagaviwydes rom mis saxlSi
-ra mis saxlSi deda? rom mis saxlSi vcxovrob? Sen ki is ar dagaviwydes rom me Cemi saxli mqonda da aq Sen wamomiyvane, faqtobrivad devnilad maqcie.
-nu melaparakebi egre gTxov!
-deda damtove ra
-dRes isev midixar Rame sadRac?
-rogor ggonia? mTeli dRe am saxlSi suli mexuTeba da vucdi rodis mova Rame, da fiqrob rom aq davrCebi?
-guSin likam daginaxa, Rame ver dauZinia sabralos da fanjridan iyureboda, 4i iyo dawyili Sin rom dabrundi, es yvelas gaukvirda, guramma misayvedura kidec Svils ase ratom zrdio.
-aravis saqme ar aris me rogor vicxovreb, sad vivli, ras gavakeTeb, da miT umetes im likuniasi!
-Tako!
-ra deda ? ra deda? wavedi me...
isev sasaxleSi mivedi jer mxolod 11 saaTi iyo. tomi ar iqneboda aq, magram nacnob xesTan davjeqi, da davucade, sadRac gulis siRrmeSi meSinoda rom ar movidoda. magram...
-Tak, Tak aq xar?
-tom? ki aq var
-mebutebi Tak?
-ara ar gebutebi tom
-mapatie ra guSin mosvla ver SevZeli.
-arauSavs
-rogor xar?
-me kargad
-me var ra
-moxda rame? raRac sevdiani xar
¬-xo ravici aba
-tom meCveneba rom Sen me..
-ar Tqva Tak!
-ara moica, mindoda meTqva rom Sen megobrebi ar gyavsTqo
-xo swroad geCveneba.
-me? me ar var Seni megobari tom?
-Sen? Sen ar vici Tak ra xar Cemi
-cudad xar ara? miTxari ra gawuxebs ra
-ar minda amaze laparaki. Tak gyvarebia?
-oo rTuli Temaa siyvaruli
-mipasuxe
-ki tom myvarebia
-mxolod erTxel?
-ara orjer
-patara xar jer
-risTvis var tom patara? siyvarulisTvis?
-ara Tak! aba ramdnejer?
-orjer
-vin iyo Seni pirveli siyvaruli?
-iyo erTi, ika erqva 10 wlis viyavi rom mivyarda, Tumca marTla miyvrda, ori weli miyvarda
-mere?
-mere or wliani Sesveneba movawyve da mere isev
-mere vin Segiyvarda Tak?
-ar mivyars Cem meore siyvarulze laparaki tom.
-rogorc ginda
-da Sen gyvarebia?
-ki mxolod erTxel, amboben pirveli siyvaruli msubuq formebSiao, meore geCveneba rom is aris is erTaderTi romelTanac mTeli cxovreba unda gaataroo, xolo mesamea WeSmariti ukvdavi grZnobaao.
-sainteresoa tom, anu axla kargad unda davfiqrde sanam mesamed Seviyvareb vinmes
-ho albaT
-da Sen vin giyvarda?
-iyo erTi, ana erqva
amaze isev gamaJrJola tanSi
-ra dagemarTa? kargad xar Tak?
da gayinul xelze Tavisi Tbili xeli momiWira.
-me ara miSavs tom
-modi CemTan
da Tavisken mimwia. Camexuta da Tmaze mofereba damiwyo
-Tak me SemeSinda
-risi tom?
-rom Sen rame dagemarTeboda Tak
melaparakeboda Tumca ar miyurebda
-me ra unda damemarTos tom?
misma siaxlovem cota ar iyos amaforiaqa. isev gaisma im cxoxvelis tirlis xma
-tom tiris tom
-vici Tak
da mec uneburad, TavisiT Cemi nebis sawinaaRmdegod cremlebi wamomivida.
-Tak Senc tiri?
-ho tom vtiri
-mereda ra gaqvs satirali?
-meSinia tom, meSinia rom dagkargav
TiTqos es momenti TiTqos es wami ukve iyo.
-nu geSinia gTxov, me SenTan var da me ar waval Tak, ar itiro gTxov.
mere ufro magrad Cavexute. ar vici ramden xans viyaviT ase, mgoni mTeli Rame, ase gaSeSebulebi vijeqi, erTmaneTTan Caxutebulebi, me cremlebi modioda, da cxovelis tirilic isev ismoda.
inaTla! mze amosvlas iwyebda. tomi SeiSmuSna
-Tak gRviZavs?
-ki tom mRviZavs
-modi gavideT am bneli adgilidan
mere orive avdeqiT, xelze xeli momkida da xeebs movSordiT, trilis xmac aRar ismoda. axla ukve sasaxlec Canda, mze amosvlas iwyebda, siCume tomma daarRvia
-ar miyvars dRe, Tumca mzis amosvla lamazia
-ho
xeli gadamxvia sasaxlis win videqiT, vuyurebdiT rogor amocurda mze, misma sxivebma Cvens saxeebze iwyo TamaSi. Tvalebi amiWrelda da davxuWe.
-Tak gaviqeci me exa, da mapatie rom marto gtoveb
-ara ra sisulela ra gapatio wadi tom
-kargad Tak
da Camexuta.
-tom dRes gnaxav?
-ho ra Tmqa unda, oRond sasaxlesTan damicade da sadRac wagiyvan.
tomi Tvals moefara da mec saxlSi wavedi, aq ki ufro rTulad iyo saqme, Sevedi Tu ara saxlSi biZa bicola, deda, da likuna misRebSi damxvdnen da...
-Tako! sad iyavi amden xans
misayvedura biZam
-ase rogor SeiZleba?
-mTeli Rame sad gaatare?
aqoTqoTdnen bicola da deda
-Tako ar SeiZleba ase, ratom anerviuleb dedaSens, mTeli Rame tiroda.
-Sen vinRa gekiTxeba? axla me mismineT yvelam, sasernod wavedi, da sasxlis baRSi CameZina! ra moxda mere? diliT gameRviZa da mzis amosvlas vuyure didi rame!
-Tako nu uxeSob
-deda Sen mismine! Tu imaze dardob rom ucxo qalaqSi var da Rame xetialiT kargs arafers gadaveyrebi, aravin Segxvewebia aq Camomiyvane sacxovreblado! gasagebia?
-rogor elaparakebi dedaSens?
-kargi ra bicola kargi ra ar mogbezrdaT Cemi kritika? Tavi damanebeT ra
da oTaxSi gaviqeci, vicodi mogvianebiT yvelasTvis bodiSis moxda momiwevda, magram es ar manaRvlebda didi rame, bodiSi ubralod sityvaa, me ki guliT arasdros movinanieb imas rac gavakeTe. RmerTo, nuTu vuyvarvar toms? iqneb me? iqneb mec miyvars? Zalian cudad vgrZnob Tavs. iqneb Zveli grZnobebi iRviZebs? saidan amdeni damTxveva? Tumca ram unda gaiRviZos me xom es tomi ar myvarebia. ucnauria es yvelaferi... iseTive ucnauri rogoric sasaxlis baRia RamiT. ra unda vqna? ra gavakeTo? rogor moviqce? rom miTxras miyvarxaro? mere ra unda vuTxra?
-vin aris?
-Tako me var
-Semodi deda
-Tako, Sen dasjili xar!
-rao? rodis aqeT?
-dasjili xar da saxlidan fexvs ver gaadgav, verc Rame da verc dRe!
-ra?
TavSi maSinve tomTan Sexvedram gamielva
-deda ratom? ratom meqceviT ase?
-Sen una mogarjuloT!
-egre xo? gaeTrie Cemi oTaxidan
-ki batono aq darCenas arc vapireb, ubralod icode rom or dReSi swavla gewyeba! manamde Sina patimrobaSi iqnebi
-raa?
-ra ki ara, madloba miTxari rom ufro didxans ara!
-SemeSvi!!!!!! gaeTrie!!!!!!!!!
esRa maklda anu xval toms ver vnaxav, auu arada Sevpirdi, rogorme unda gavide saxlidan ra es Ramec ucnauri iyo, mere mTeli dRe Cems oTaxSi viyavi, 11 saaTze dabla Cavedi, karidan unda gavsuliyavi magram
-Tako!
-va lika? ra iyo?
-mgoni Sen dasjili xar ara?
-kai ra aucileblad unda wavide
-ratom? axalve davuZaxeb sxvebs
-ara ara gTxov
-vinmes xvdebi araa?
-ara
-mainc rogor moaxerxe ase uceb aq megobrebis gaCena? Tanac iseTebis visac am dros Sexvdebi?
-aravis ar vxvdebi!
-aba? imisTvis midixar rom mTeli Rame martoka iyo? da mTvares uyuro?
-ho swored magitom
-ra uazrobaa
-auu SenTan kamaTs ar vapireb ra, wavedi me
-verasadac ver waxval an miTxari sad dabrZandebi an arada dedaSens davuZaxeb!
-axla mismine Se pafsaviko! Cems pirad cxovrebaSi nu erevi ra! xo swored imitom mivdivar rom viRacas Sevxvde da mere mTeli Rame erTad viyoT! dakmayofildi? wavedi me
Cemi yvrilis xmaze deda sastumro oTaxidan gamovida da me mivxvdi rom cudad iyo Cemi saqme
-rao? Sen ver gaige rom saxlidan gasvla gekrZaleba?
-ho gavige
-mere mainc midixar?
-ho mivdivar
-ratom?
-imitom rom aucileblad unda wavide!
-axlave Sens oTaxSi male!
oTaxSi avaedi, gamwarebuli viyavi iqaurobas vbrdRvnidi. ras ityvis tomi?? auu ra davaSave ra mere gabrazebuli davweqi, Tumca ra damaZinebda mxolod 11 saaTi iyo, me ki saxlSi yvelaze karg SemTxvevaSi 3ze movdiodi xolme
meore dRes aseTive saSineli iyo, verc Rame ver movaxerxe sadme wasvla, da ai gaTenda orSabaTi dila da... skolaSi mivdivar! rogorc gavige likunias klasSi movxvedrilvar, da Tu likas gemovnebiTa da imiT vimsjelebT rom lika Tavsi yvela klasels ugebs unda mivxdeT rom isinic likunasnairi iudiotebi arian!
-ra Cavicva?
ubralod jinsi Savi maisuri, aseve Savi ketebi, erTi tyavis samajuri, ramdenime beWedi, da Tma gaviSale, ho Savi laqi wina dRes wavisvi da ra azri hqonda moSorebas? skolidan mainc aravin ar gamagdebda! dabla Cavedi da TeTrebSi Cacmuli lika damxvda.
-aba Tako wavediT? mommarTa biZam
-ho
mere me biZa da lika gareT gavediT biZas manqanaSi CavjeqiT da win “jojoxeTiskeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen!” gadawyvetili mqonda, nervebi ar ameSala da sxvebi gamegiJebina, adre piriqiT iyo yvela me mSilida nervebze axla ki Cemi droa, sxvebs cudi dRe eliT!
likam xeli momkida da meoTxe sarTulze amiyvana, erT-erT klasTan SeCerda, biZac CvenTan erTad iyo, yvela esalmeboda is ki swavlis dawyebas ulocavda sxvebs, me vifiqre esec Tu mosalociaTqo. biZa da lika SemiZRva axal klasSi lika pirvel merxze dajda, biZam ki bavSvebs mimarTa
-gamarjobaT! pirvel rigSi midna mogilocoT saswavlo wlis dawyeba, da mogilocoT rom warmatebiT daZlieT wina saswavlo weli da ukve 10 klasSi xarT, minda gisurvoT aseve warmatebiT dageZlioT es weli. axla ki minda Tqveni axali klaseli gagacnoT, Cemi dis-Svili, imedia masac likunasaviT miiRebT da SeiyvarebT! es Takoa. ramdenime bavSvma Tqva sasiamovnaoo, me ubralod gaviRime, Tumca ise zrdilobis gulisTvis. adgili viRac biWTan mimiCines, sakmaod simpatiuri iyo. raRac rokis kvalic emCenoda Tumca laiTad.
-hi Tako, me luka var
-
-ramdenis xar?
-15, Sen?
-ho mec roks usmen?
-xo...
-xoo? sainteresoaa
-Tu Cems kritikas apireb SegiZlia gaCumde da aRar gaagrZelo.
-ara arc mifiqria roki mec miyvars, da vusmen kidec
-xoo? Zalian kargi, magram weRan rom vTqvi roks vusmenTTqo simarTle ar iyo, Tumca WeSmaritebasTan axlosaa, goTikas vusmen
-xo vici eg rac aris
-moxaruli var rom viRacam mianc icis ra aris “es”
-am qalaqSi cxovrobdi adrec?
-me? me ara, TbilisSi vcxovrobdi, mokled gadmovediT imitom rom.. nu rogorc aris axla aq vcxvrob
-Zalian kargi
-mismine luka, rogori bavSvebi arian am klasSi?
-ras gulisxmob? ise kargebi arian magram...
-magram ra?
-magram is rom originaluroba aSinebT, Tumca am SiSs faraven da ubralod amboben rom ar moswonT es!
-TiTqmis mivxvdi ris Tqmasac cdilbo, me aq aravis ar movewonebi!
-ara! me eg ar miTqvams
aRSfoTda luka. mTeli dRis ganamvlobaSi dasvenebebze modiodnen bavSvebi micnobdnen da mere ukamoyfiloebi midiodnen, mainc ar mesmis risi gageba undodaT Cemgan. dRis bolos me likuna da luka saxlSi erTad wavediT, erTi gza gvqonda, biZas ki ar ecala rom mas waveyvaneT
-Tako
-ra iyo luka?
-ar ginda dadaianebis sasaxleSi wagiyvano? Zalian lamazi adgilia vici mogewoneba, ras ityvi?
am sityvebze lika gaSeSda, TiTqos haeri aRar yofniso.
-madlob luka, ar minda sasaxle ukve vnaxe
-xoo? rodis moaswari? likuna Sen aCvene?
-ara.
-aba?
-marto wavedi, miyvars damoukidebloba. meCqareba unda wavide. avCqardi da maT gavaswari. 00:00 sTmde vswavlobdi mere ki...
mere sasaxlis baRSi wavedi, nacnob xesTan mivedi, tanSi damburZgla iseTi SegrZneba mqonda rom, tomi kargad ar Semxvdeboda.
-tom tom aq xar?
-Tak?!
-ho me var
da masTan axlos Camovjeqi.
-tom ratom arafers ar ambob?
-da ra vTqva Tak?
-mebutebi?
-ratom ar moxvedi? arc guSin, arc guSin win
-mapatie ra Zalian gTxov, Sina patimrobaSi viyavi vcade Tumca ver gamovedi saxlidan, mapatie ra Zalian gTxov
-me ki gapateib Tak magram me Zalian...
azri aRar daasrula tomma
-ra Sen Zalian tom?
-araferi, megona rom aRar moxvidodi aRarasdros.
-ara sisuelela, ratom fiqorbdi egre? me adre Tu gvian movidodi.
-
-tom, ratom arafers miyvebi Senze?
-ra mogiyve Tak? :? miTxari rac gainteresebs da getyvi
-ravici aba, magaliTad ra gaakeTes dRes sad iyavi?
-gvian avdeqi dRes, mere vimecadine, mere qimiaze wavedi, mere biologiaze, mere saxlSi mivedi, viswavle da mere aq movedi, da Sen?
-me, me skolaSi viyavi dRes pirvelad
-xoo? mere rgor Segxvdnen bavSvebi?
-ise ra, didad arcerTs ar movewone. viRac biWTan lukasTan damsvevs rokeri yofila egec, nu ise ara rogorc me magram roks usmens ra, sayvareli biWia raRac gavuge, mgoni sxvebs jobia
-aa...
usiamovnod Tqva tomma, TiT qos raRac ar moewona. cota xanSi tirilis xma isev gaisma, ukve miveCvie am xmas.
-wina dReebSic tiroda?
-ho
-mainc ar mesmis ratom...
-ratom tiris? imitom rom adamianebi ase iqcevian
-rogor iqcevian?
toms TvalebSi sevda gaukrTa
-adamianebi erTmaneTs garegnobiT afaseben, erTmaneTis SurT, gulSi boRmasa da dards iklaven da mas amaze guli Sestkiva, da amitom tiris tiris da unda cremlebiT mainc Caiklas Tavisi dardi
-me ar var aseTi
-vici Tak... bednieri xar?
-me bednieri var roca SenTan var tom, Tumca minda giTxra rom meSinia...
-es ukve meored Tqvi Tak, risi geSinia?
-ar minda viCqaro
-esaa pasuxi?
-ho esaa pasuxi.
erTxans orive gavCumdiT, mainteresebda ras fiqrobda igi, me ki guli mtkioda me ganvicdidi, me meSinoda, me vfiqrobdi rom me is miyvardeboda... da meSinoda rom Zalian Semiyvardeboda, ise rogorc... da meSinoda rom mere davkargavdi ise rogorc....
¬-Tak
-?
-ras fiqrob axla?
-arafers
-nu matyueb gTxov
-Cem Zvel nacnobze vfiqrobdi romelic mere aRmoCnda rom ar...
mivxvdi rom zedmeti wamovroSe da gavCumdi
-romelic ra?
-araferi tom
-ar mendobi?
-ara tom gendobi, marTla gendobi Cem Tavze metadac gendobi, ar vici ratom magram gendobi, Tumca ar minda amaze laparaki da gTxov nu damaZaleb gTxov
-raxan Sen mTxov. Tak minda rom sadRac wagiyvano…
-ho? sad tom?
-jer ar getyvi... wamoxval?
-me SenTan erTad yvelgan wamoval
-maSin wavideT.
orive avdeqiT da xeebs movcildiT, mere sasaxles CavuareT, gareT gavediT da dadianebis centralur gzas davuyeviT... TiTqmis qalaqis gasasvles mivadeqiT mere tomi gaCerda
-movediT...
-sasaflaoze?
-ho, SevideT?
-xo
mere kars miuaxlovda da gaaRo, Zveli rkinis kari iyo, Wriali daiwyo, sasaflaos galavani hqonda Semortymuli xmaurze iqidan kata Camovarda, Tvalebi SemogvanaTa da gaiqca... tomi Sevida mec mivyevi, savse mTvare irgvliv yvelafers anaTebda... mTvares axeda odnav gaiRima mere me gamomxeda mec gavuRime, vigrZeni rasac is grZnoba
-mSvidad xar?
-ho... xvdebi rasac vgrZnob axla?
-ki, da imasac vxvdebi ratom giyvars es adgili
-ho? Cemi usityvod gesmis
me odnav gaviRime, da TvalebSi Cavxede, mere mivuaxlovdi xeli movkide, isev TvalebSi vuyurebdi
-ho tom mesmis... aq raRac iseTi auraa rac simSvides ggvris, gawynarebs, xedav jvrebs da ici rom isini dagicaven
-ho, wynari adgilia, marTlac vmSivddebi rodesac aq var, Tumca...
-Tumca bevrs aSinebs da aZrwunebs aq yofna, ufrTxian da eridebian sasflaoebze siaruls
-xo, ganskuTrebiT ki Rame.
-ho
mere galavanze avZveriT da CamovjeqiT win saintereso da idumali xedi gadagveSala Zalian bevri sasflavi... es yvelaferi ucnauri iyo... vuyurebdiT saflavis qvebs da gveRimeboda vin icis iq vin iwva? toms mivexute manac xeli gadamxvia da cota xniT ase viyaviT.
-tom ar gewyineba rom wavide me axla?
-au unda waxvide?
-xo, rom gaigon rom saxlidan gamovedi meCxubebian da mere uaresi iqneba, da saerTod ver gnaxav
-kai Tak wadi.
-gaviqeci me
avdeqi da gaviqeci tomisken movbrundi miyurebda odnav iRimeboda xeli davuqnie da Tvals mivefare. saxlSi misvla cota damagvianda Tumca veravin veraferi Seityo rac Zalian maxarebda. vwvebodi da vfiqrobdi meSinoda, rom xo meSinoda, rom Semiyvardeboda igi. meore dRes skolaSi wavedi gvian daviZine da Zlivs avdeqi. lukas gverdiT mivujeqi da fizikisTvis movemzade
-rogor xar Tak?
-kargad Sen?
-mec kargad... meZineba...
-au mec
-dRes SenTan movdivar saxlSi
-CemTan Tu likuniasTan?
-nu likunasTan konspeqtebi unda wamoviRo dRes unda moetana da darCa arada mWirdeba ase rom movdivar, da Senc gnaxav
-ok, mnaxe mara me sxva ganzomilebaSi var
-oh kargi erTi
-au likunas Sexede rogori miyurebs
-xo Sen rac am klasSi xar Zaan gakapasda
-rato?
-ravi aba, ar gewyinos mara ar evasebi
-mewyinos? eg ra miTxari dRes veRar daviZineb
orivem CavixiTxiTed
-ise seriozulad, mgoni vxvdebi ratomac
-ratom?
-imitom rom Cven kargi urTierToba gvaqvs erTmaneTTan
-mere ra?
-kargi erTi luka, nuTu ver xvdebi? likuna Senze yurebamdea Seyvarebuli
-ra?
-xo asea asea
Tvali Cavukari da sxva aRaraferi aRar vuTxari
dilam uazrod Caiara rogorc yovelTvis, mere saxlSi wavedi gzaSi guSindel Rameze vfiqrobdi, saxlSi rom mivedi Zalian daRlili viyavi da swavlis Tavi aRar mqonda, sawolze wamovweqi momwonda tomTan urTierToba Tumca raRac maSinebda, Signidan raRac mRrRnida. mere avdeqi karadidan Zveli papka gamoviRe, da furclebi amovawyve, Camovojeqi da gadavaTvaliere, cremlebi TavisiT wamomivida, ramdeni xania ramdeni xania eseni aRar minaxavs:

“…da axla me getyvi rom m i y v a r x a r…”, “tom Zalian miyvarxar” “mebutebi Tak?” “Cveni Svili goTi iqneba :lol:))”

es nawerebi... es sityvebi, RmerTo tom isev miyvarxar? nuTi grZnobebi Sens mimarT axlac cocxlobs? iqneb...
da azri gamawvetines viRac karze akakunebda
-luka?
-Tak Sen ra tiri?
-me me ara ar vtiri
Cremlebi moviwminde da furclebi magidaze gadavyare
-ki rogor ara tiri, moxda rame?
aravisTan ar mindoda Cems grZnobebze laparaki, magram vinmesTan laparaki mWrideboda vinmesTvis rame unda meTqva
-ho moxda
-momiyevi Tak ra moxda...
oTaxSi Semovida kari mixura, da Cems gverdiT Camojda
-Cemi didi tkivili siyvarulia...
-vinmem gawyeninaa? miTxari da Tu saWiroa cemiT suls amovxdi
-ara luka ara, aravis araferi uwyeninebia, saqme imaSia rom erTi adamiani Zalian Semiyvarda uzomod Semiyvarda, au ase verafers ver gaigeb
-maSin momiyevi Tavidan bolomde.
-kargi magram icode axla rasac getyvi Cems garda aravin ar icis...
-me aravis ar vetyvi Tak
-erT dros mec Cveulebrivi gogo viyavi, myavda megobrebi, maTTan erTad davdiodi verTobodi, cxovrebiT vtkbebodi, maxsovs aprili iyo Tavisufal dros onlain cxovrebiT vcxovrobdi, maSin axali gaxsnili iyo erTi saiti, davregistrirdi Cemi fotoebi davde, viRac xalxi mimatebda mec vimatebdi, zogs vwerdi zogs ara, maSin tokio hotels vusmendi, fotoSofSi maTTan erTad foto gavakeTe da isic davde, erT dRes tom kaulicma damimata mec davamate, marTalia is namvili ar iyo magram bevrs vkaifobdiT xolme
-es ra SuaSia siyvarulTan?
-damacade... mere skaipis idi gamovarTvi, Zalian saintereso adamiani iyo, Tanac biWi iyo aman cota gamakvirva Tumca interesebi ufro gamiRviZa, tokio hotelis fani biWi iSviaToba iyo, aRmoCnda rom sinamdvileSic tomi erqva, dedamisi ingliseli yofila mama qarTveli, iq daibada da mere aq cxovrobda, mokled gavarkvie rom zugdidSi cxovrobda
-raa? aq?
-ho aq, macade... xSirad vwerdi Zalian davumegobrdi yvlafers vuyvebodi, Zalian bevri problema mqonda, is ki mexmareboda da kargg rCevebs maZlevda, Zalian SeveCvie, mgoni masze ukeT aravin ar micnobda, fotoebsac ar migzavnida, ufro sworad ambobda rom ar iRebda Tumca mizezs ar meubneboda, mec did yuradRebas ar vaqcevdi, kargi megobari iyo da garegnoba ar mainteresebda... seqtemberSi mivxvdi rom miyvarda... ucnauria araa? ar vicodi rogori iyo da vuTxari rom momwonda man ki miTxra rom mxolod rogorc megobars ise miyurebda... Zalian cudad viyavi miWirda ase yofna da Canaxatebs vwerdi Cems grZnobebs furcelze vaTavsebdi... erTxel es yvelaferi gavugzavne da miTxra rom vuyvardi maSin Cemze bednieri adamiani aravin ar iyo, sixaruliT Wkuaze aRar viyavi da Semdeg ori kvira viyavit “erTad” mere ki mere
Zlivs vlaparakobdi cremlebi maxrCobda
-mere ra moxda Tak?
-mere luka is mokvda... da samudamod mimatova es saSineleba iyo es iyo CemTvis udidesi tramva da Soki... misi gardacvaleba anam Sematyobina misma megobarma Tavidan ar mjeroda, magram es ar iyo is Tema romelzec xumroba SeiZlebda, saSineli dReebi gamoviare mTeli dReebi vtirodi saxlSic skolaSic yvelgan... sul vtirodi... mere cremli gamiSra manac mimatova tirilic aRar SemeZlo da Zalian didxans am tkiviliTa da dardiT davdiodi, swored tomis gardacvalebis Semdeg daiwyo Cemi goToba... da me megona rom aRarasdros Semiyvardeboda vinme da mgoni axla isev miyvars...
-vin Tak? vin giyvars?
-tomi miyvars...
-raaa???? is xom mkvdariaa Tak?
-ho mkvdaria magram me masze ar gelaparakebi...

dReebi swrafad gadioda, toms Zalian SeveCvie, TiTqmis yovel Rame vnaxulobdi, vlaparkobdiT vicinodiT, rac dro gadioda masTan ufro Tavisuflad viyavi. Tavs kargad vgrZnobdi, da rac mTavaria vgrZnobdi rom arsebobda. SemeZlo TvalebSi Camexeda Cavxutebuliyavi, movferebodi da vicodi rom is arsebobda. saukeTeso megobrebi viyaviT, da SeiZleba ufro metic vgrZnobdi rom miyvarda, vxvdebodi rom mWirdeboda, grZnobebs ver vereodi, sul masTan yofna mindoda. mindoda gaiego rom miyvarda magarm meSinoda. meSinoda rom ar veyvarebodi, rom davkargavdi, da isev ise moxdeboda rogorc...
skolaSi aravis ar vuyvardi Tumca skola ar madardeba imitom rom tomi CemTan iyo Cems gverdiT, erTad vicinodiT im xalxze romelic me makritikebda... kargi urTierToba mxolo lukasTan mqonda, da es likunas didad ar xiblavda Tumca arc misi azri mainteresebda.
axali weli axlovdebodeboda. ori dReRa iyo darCenili, ukve sisulele iyo mometyubina sakuTari Tavi rom me is miyvarda... da gadavwyvite rom 31 dekembers Rame meTqva Cemi grZnobebis Sesaxeb.
30-Si Rame iseve mivedi mis sanaxavad rogorc sxva dros...
-moxvedi Tak?
-ho tom movedi
-rogor xar?
-me? me ara miSavs, Sen?
-mec egre ra
-Tak xval ra vqnaT?
-mda...ras gulisxmob?
-ravi axali welia da....
-xo vici magram mainc ver mivxvdi
-xval Rame moxval?
-ki aba ra tom magram...
-ra?
-axali welia da Cemebi gabrazdebian sad iyavio
-ho Cemebic
-da ra vqnaT?
-rada axal wels erTad SevxvdeT da mere maleve wavideT saxlSi...
-kai tom
-da kide ici ra?
-ra?
-dRec SevxdeT pirvelSi
-kargi tom
-Tak axla unda wavide da xo ar gewyi$eba?
-me ara ar mewyineba
swrafad vicrue
-kargad Tak
-kargad tom
cota guldawyvetili viyavi ase swrafad rom wavida... mere cota xans marto davrCi da TbilisSi , martoobaSi gatarebbuli Rameebi gamaxsenda, saxli menatreboda ramdenime megobaric, wavidodi Tumca aq raRac ufro sworad viRac tomi makavebda.... im arsebam isev daiwyo tirili, guli ise mqonda damZimebuli rom mis tirils mec avyevi, mere TiTqos yurSi Camesma sityvebi -ratom tiri Tak? -metireba da vtiri tom -mere da ra gaqvs satirali tak? im imediT avwie Tavi rom toms davinaxavdi gulSi gamielva dabrundaTqo is raRac rac melaparakeboda zurgiT idga ufro sworad ijda, ver varCevdi kargad ra mdgomareobaSi iyo, isev tirilis xma gavigone da mivxvdi rom is tiroda, magram vin iyo is? cota SemeSinda Tu cxovelia rogor laparakobs? momeCvena albaT, fexze avdeqi vifiqre wavalTqo, es halucinaciebi ukve nervebs miSlida, magram ara...
-ar momiaxlovde Tak!
-laparakob?
-ar gesmis?
-mesmis
-raRas mekiTxebi
-Sen tiri xolme?
-ho
-ratom tiri?
-swored imitom ratomac Sen tirodi erTi wuTis win
-genatreba?
-ho
-bodiSi magram raRac unda gkiTxo cota uxeSad gamomiva magram ufro sworad Sesaferis sityvebs ver vpoulob, ra xar?
-ra var?
-ho cxoveli? Tu cxoveli xar rogor saubrob? Tu adamiani xar?
-arc erTi ar var Tak...
-ver mivxvdi
-aravin ar var Tak!!!
-eg rogor?
-ubralod ar varsebobs
-ver mivxvdii
-arcaa saWiro Tak
-ucnaurad melaparakebi
-rogor?
-TiTqos gicnob, ho ho iseTi Segrneba maqvs TiTqos gicnob
-micnob Tak micnob imaze ukeTac ki vidre Sen ggonia
-ki magram rogor? saidan?
-mapatie Tak...
-ee moica ra gapatio ar apireb amixsna vin xar? Tu ra xar? ra wesiaa? melaparakebi raRac uazrobebs da mere unda gapatio.. ra unda gapatioo?
is raRac iq ukve aRar iyo ukvalod gaqra... me Zalian davibeni da saswrafod saxlSi gaviqeci. Rame masze mesizmra sizmari TiTqos is modioda CemTan meubნeboda rom vuyvarvar da rom marTla Zalian Sevuyvardi da undoda mepatiebina yvelaferi misTvis... diliT Tavi imiT davimSvide yvelaferi sizmari iyoTqo, avdeqi dabla Cavedi, likunias Tovlis babuas qudi exura da Wkuaze aRar iyo saxls rTavda.
-Tako ar damexmarebi?
-mapatie magram sxva gegmebi maq, Tumca isic ar vicodi ra unda mekeTebina, swrafad visauzme da Cem oTaxSi avedi, CemTvis goTuri axali weli dgeboda dRes Rame, an iqneb siyvarulia axali weli? iqneb momdevno weli bednierebis iyoa? ra moxdeboda dRes Rame? Tumca isev meSinia magram aRar minda amdeni lodini. Rame 12s 15 wuTi aklda roca Savebi ki ara aramed yvelaferi TeTri Cavicvi... ramdeni xania Cemi Tavi aseTi aRar minaxavs... mere Cemi oTaxis fanjridan gadavxti da Cumad movSordi saxls rom aravis ar davenaxe. sasaxlis baRSi ukve kargad nacnob xesTan mivirbine
-Tak es Sen xar?
-ho tom me var
-ra lamazi xar Tak
-madloba tom
-raRac unda giTxra
erTdroulad vTqviT orivem
-ra unda miTxra?
-ici...
mere orive gavCumdi
-Tqvi
isev orivem erTad vTqviT
-me Sen miyvarxar
da es sityvebic erTad vTqviT...
-Tak? ra? giyvarvar?
-ho moica Senc?
-ho Tak mec
-miyvarxar tom
-mec miyvarxar Tak
mere axlos movida ucnauri grZnoba mqonda, movida da makoca mec vakoce TiTqos is wami samudamod darCa, Cvens garda aRaravin aRar arsebobda, cidan Tovlis fantelebi wamovida saxeze gvecemoda mere dneboda da qreboda Cven ki erTmaneTs vkocnidiT mere maSxalis xma gaisma da erTmaneTs movwydiT, TvalebSi Camxeda orives gagveRima
-axal wels gilocav Tak
-mec gilocav tom
mere mTeli Rame sasaxlis win vijeqiT da vuyurebdiT rogor Tovda... ojaxi visRa axsovda
-myvarxar Tak
-mec miyvarxar tom
mere isev makoca
-tom axla unda wavide
-ho Tak mec unda wavide
-kai
-dRes SevxvdeT kide xoo?
-ho aba ra
10 wTSi saxlSi dedaCemis win videqi
-Tako! es ukve metismetia momezrda Seni xetiali!!! axali wlis Rames mainc sad brZandebodi?
-sasaxleSi
-ra gindoda mTeli Rame sasaxleSi marto?
-mereda vin Tqva rom marto viyavi?
-raa? aba visTan iyavi?
-Tovlis babuasTan erTad
-maimunob kidec?
-ho
mivuge gaxarebulma mere raRacas miyviroda Tumca me araferiar mesmoda imde$ad viyavi gaxarebuli bolod miTxra
-axlave Sens oTaxSi wadi da icode Sina patimrobaSi xar
gavbrazdi anu toms veRar vnaxavdi oTaxSi avedi sawolze wamovweqi da CemeZia... 4 saaTis mere smsis xmam gamaRviZa
-Tak sasaxlis win var ar moxval?
uii toms mouweria auuu rogor minda wasvla magram deda mecodeba axla ro isev gaviparob uaresi iq$eba
-auu tom nia patirmobaSi var
-ar moiwyino Tak raRac movifiqre
-ra?
Tumca pasuxi veRar miviRe... 15 wTSi raRac xma momesma, mivxvdi rom xma dablidan ismoda, viRac Cem fanjaras gundas esroda, fanjara gavaRe da...
-tom?
gamecina me
-Tak rogor xar?
-kargad tom, mgoni ajobebs Tu amoxval
-amovZvre?
-xo mogexmarebi
rogorc iqna amovaTrie
-vaa magari oTaxia
-xoo madlob
-dajeqi tom
-aq isev Ramea araa?
-ho sul Ramea... Rames simSvidesTan vaasocireb
-gasagebia, magidaze ra areulobaa
-xoo Zveli failebi miyriaa... me dabla Caval raRaceebs amovitan da amoval, Tavi ise igrZeni rogorc sakuTar oTaxSi
-kai
dabla Cavedi cota damagvianda magram 15 wTSi oTaxSi avedi langari magidaze davdgi da toms gavxede romelic Cems skamSi mokalaTebuliyo da raRacas kiTxulobda
-ra ipove tom?
-Tak me...
xma Cauwyda mas
-moxda rame?
-rame? es Sen unda gkiTxo
-mainc ra naxe egeTi?
furclebs Sevxede da RmerTo oRond es ara...
-vin aris Tak es tomi?
-eg eg...
-miTxari
aseTi gabrazebuli arasdros me$axa
-eg Cemi Zveli Seyarebulia
-xoo?
-xo
-ratomRac Zalian mgavs...
-ras gulisxmob?
-nu masuleleb yvelaferi wavikiTxe da Sen es tomi TavdaviwyebiT givyarda iqneb axlac giyvars?
-ra? ara tom saidan moitane
-ho Tak ai Tundac es Tak isic ase mogmarTavda
-mere ra? yvela Taks meZaxis didi rame
-ara ara ara, mebutebi Tak? yvelaferi absoliturad yvelaferi laparakis manera Cemnairi aqvs yvelaferi TiTqos me var, am yvelafers vkiTxulobi da megona rom me viyavi
-tom ar mesmis
-ra ar gesmis Tak?
-araferi
-ar icnobdi ara mas?
-ara ar vicnobdi
-da is me gegone? anu Sen isev is giyvars is anu me
-ra? gadairie tom?
-ara ara mivxvdi... Sen me ki ara is viRac giyvars CemSi mas xedav da amitomac xar CemTan
-ara tom me Sen miyvarxar tom, nu xar Cumad
-ra giTxra Tak?
saxeze SeZrwuneba daimedgacureba exata
-ratom ggonia rom ar miyvarxar? me marTla Zalian miyvarxar
-ara nu matyueb Sen es tomi giyvars ai swored es da ara me!!!
-ara tom gTxov ra gWirs eg tomi arc arsbobs me Sen miyvarxar tom gTxov
-amas ukve mniSvneloba aRar aqvs marTla giyvarvar Tu ara
-ras gulisxmob?
-me ukve aRar miyvarxar Tak
-tom ara tom gTxov gexvewebi gemudarebi nu meubnebi magas tom gTxov me ver vicocxleb uSenod tom
-mivdivar Tak
xmaruze oTaxSi Cemebi Semovardnen
-ra xdeba Tak? vin aris es biWi?
ikiTxa Ziam
tomma furclebi dayara da fanjridan gadaxta
-tom tom ara tom
vyvirodi me.
me gaviqeci da mec fanjridan gadavxti
-gagijdi? daiRiala dedam da fanjarasTan mivarda
me yvelaferi mekida toms mivsdevdi veZaxdi vTxovdi vevedrebodi vemudarebodi vyvirodii
-Tak wadi Tavi damanebe nu momdev wadi Tak wadii
-ara tom gTxov ra gWirs me Sen miyvarxar geficebi is aRar arsebobs tom is mokvda gesmis? is aRaraa cocxali
-Tak damanebe Tavi
xaxli fanridan gakvirvbuli iyureboda, viRac gogos Cavurbine xelSi raRaceebi eWira rom Semomxeda dauvarda
-Tako ra xdebaoo
me ar vicodi vin iyo arc vicnbodi arc mainteresebda isic ar medardeboda saidan icoda Cemi saxeli... dadianebis sasxlesTan axlos viyaviT davinaxe rogor Sevarda tomi iq da mec mas mivyevi xali axla ufro interesiT gvaTvalierebda. davinaxe rogor Sevarda tomi tyeSi mec mas mivyevi, orive Zalian daRlilebi viyaviT CvenTvis usayvarles xesTan miwaze damxobili damxvda
-tom
-wadi Tak
-ra gWirs tom? gTxov mapatie tom
xeli movkide davxede da gulTan axlos CarWobili dana davinaxe, iqve is arseba ijda
-araaaaaaaaa
viyvire me
-tom ara tom ratom RmerTo ratom? ra gWirs? ra uqenii? vin xar saerTod ras uSvebi adamianebs,pasuxad mxolod misi trili gavige
-mokete gaCumdi nu bRaviRax, miSveleT xalxo miSveleT aravis gesmiT
-tom tom gTxov ar mokvde tom ar damtovo tom gexvewebi gevedrebi tom me marTla Sen miyvarxar damijere tom miyvarxar!!!!
tomma amomxeda gaiRima
-mec miyvarxar Tak
vakoce da man im wams ukanasknelad amoisunTqa
garSemo xalxi mogrovbuliyo iqve dedas davinaxe likac, ramdenime Cemi klaselic Tumca maTi Tavi ar mqonda, vtirodi vRrialebdi, toms veZaxdi
-tom tom ara tom miyvarxar tom gTxov ara tom tom tom gTxov ratom? RmerTo ra dagiSave? viRriale bolo xmaze, xeebidan am xmaze Citebic ki afrindnen, tom ara tom miyvarxar tom tom tom
mis gvams davemxve da mis saxels uazrod viZaxdi tom tom tom tom vqviTinebdi im wams mec sikvdili mindoda. mere aRar maxsovs ra moxda viRacam mis gvams momaSora vewinaaRmdegebodi Tumca moaxerxes da gamomglijes Cems siyvaruls Cems mesame da ukanasknel siyvaruls...
tomi daasaflaves or kviraSi zugdididan samudamod wamovedi iq Cemi fexi aRar iqneba, axla TviTfrinavSi vzivar da inglisSi mivfrinav gadavwvite samudamod iq davrCe...
albaT marTlac martoobisTvis var gaCenili, cxovrebaSi samjer uyvardebaT xolme, Cemi pirveli siyvaruli ika iyo, xolo meore da mesame tomi, orives tomi erqva orive zustad erTnairi iyo, me ki orive tomi davkrage, aRaravin Semiyvardeba aRarasdros... RmerTma albaT martoobisTvis gamaCina. rogorme cxovrebas azri unda mivce, Tumca axla azri aRarafers aRar aqvs.....................

ავტორი : mrs milow
0

16 იანვარი, 2010 - 16:29 | #2 წევრი გასულია bassgiga 

 • მეხუთე დონე
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 2.978
 • რეგისტრ.: 7 სექ. 09

ამას რა წაიკითხავს ქართულად მაინც დაგეწერა :|
Giga's Psychedelic Breakfast
Sword in my hand
Axe on my side
Valhall awaits me
Soon I will die
Bear skin on my back
Wolf jaw on my head
Valhall awaits me
When I'm dead
0

16 იანვარი, 2010 - 16:31 | #3 წევრი გასულია kerli 

 • პირველი დონე
 • Pip
 • ჯგუფი: ახალი წევრები
 • პოსტები: 12
 • რეგისტრ.: 16 იან. 10

ციტატა

ამას რა წაიკითხავს ქართულად მაინც დაგეწერა :|


:lol:
0

16 იანვარი, 2010 - 16:32 | #4 წევრი გასულია loveway 

 • პირველი დონე
 • Pip
 • ჯგუფი: ახალი წევრები
 • პოსტები: 77
 • რეგისტრ.: 16 იან. 10

გოთიკა მგონი ყველამ იცის რაც არის :lol:
0

16 იანვარი, 2010 - 16:32 | #5 წევრი გასულია mterSASRUTI 

 • აგიმძაღდათ ურთიერთობები
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 19.710
 • რეგისტრ.: 12 იან. 09

ჰა,ახლა.ქენით რამე თორემ ჩემი ავატარიც ვეღარ გამოხატავს მწუხარებას.
I don't hate people.I just feel better when they aren't around.©Bukowski
0

16 იანვარი, 2010 - 16:48 | #6 წევრი გასულია kerli 

 • პირველი დონე
 • Pip
 • ჯგუფი: ახალი წევრები
 • პოსტები: 12
 • რეგისტრ.: 16 იან. 10

:lol:
0

16 იანვარი, 2010 - 16:57 | #7 წევრი გასულია HK-G36C 

 • -------
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 4.197
 • რეგისტრ.: 8 სექ. 09

თვალები მეტკინა, ქართული შრიფტით მაინც დაგეწერა...
სს
0

16 იანვარი, 2010 - 17:13 | #8 წევრი გასულია Jayson 

 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 13.993
 • რეგისტრ.: 19 სექ. 08

kerli

http://convert.ge/

ეს გადაგიქართულებს.
0

16 იანვარი, 2010 - 18:09 | #9 წევრი გასულია horkruqsi 

 • მერვე დონე
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 10.274
 • რეგისტრ.: 28 აგვ. 08

წავიკითხე და საინტერესო იყო მაგრამ ძალიან ბევრი სიყალბეა. საერთო ჯამში მომეწონა მაგრამ ამის კრიტიკა რომ დავიწყო მერე აღარ მომეწონება და შევეშვები.
მაგრამ ერთ რჩევას მივცემ ამ ჩანახატის (ბოდიშით მაგრამ მოთხრობას ვერ ვუწოდებ) ავტორს
ჩემი ლექტორი სულ იმას იძახის რაც არ განგიცდიათ ნუ დაწერთ იმაზეო და მეც იგივეს გირჩევ.
თან მგონი საუკუნო სიყვარულისთვის 15 წელი მეტისმეტად პატარა ასაკია.


პოსტის ნახვაbassgiga ამბობდა (16 Jan. 2010, 16:29):

ამას რა წაიკითხავს ქართულად მაინც დაგეწერა :|

დააკოპირე და ვორდში გადაიყვანე ქართულად
0

16 იანვარი, 2010 - 18:12 | #10 წევრი გასულია loveway 

 • პირველი დონე
 • Pip
 • ჯგუფი: ახალი წევრები
 • პოსტები: 77
 • რეგისტრ.: 16 იან. 10

ციტატა

წავიკითხე და საინტერესო იყო მაგრამ ძალიან ბევრი სიყალბეა. საერთო ჯამში მომეწონა მაგრამ ამის კრიტიკა რომ დავიწყო მერე აღარ მომეწონება და შევეშვები.
მაგრამ ერთ რჩევას მივცემ ამ ჩანახატის (ბოდიშით მაგრამ მოთხრობას ვერ ვუწოდებ) ავტორს
ჩემი ლექტორი სულ იმას იძახის რაც არ განგიცდიათ ნუ დაწერთ იმაზეო და მეც იგივეს გირჩევ.
თან მგონი საუკუნო სიყვარულისთვის 15 წელი მეტისმეტად პატარა ასაკია.

სრულიად გეთანხმები :lol: თუმცა ამ მთვარის შუქის ავტორს ნიჭი აქვს .. :lol:
0

16 იანვარი, 2010 - 19:09 | #11 წევრი გასულია S A L O M I N A 

 • wuwik მიყვარხარ..! <3
 • PipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 2.296
 • რეგისტრ.: 14 აპრ. 09

წავიკითხე და ფრიად საინტერესო იყო :lol:
0

16 იანვარი, 2010 - 19:53 | #12 წევრი გასულია Te3n 

 • გოგო, რომელსაც უყვარს ...
 • PipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 1.395
 • რეგისტრ.: 16 იან. 09

არარეალური მოთხრობაა
მაგრამ საინტერესო
დამაწყდა თვალები :lol:

Paris is always a good idea :))
0

16 იანვარი, 2010 - 20:09 | #13 წევრი გასულია Gaara13 

 • მეშვიდე დონე
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 8.145
 • რეგისტრ.: 22 მარ. 09

კევა არავის გინდათ?
Жизнь – дерьмо, и все мы сдохнем.
Да, и я именно один из таких счастливчиков.

Жизнь - это всего лишь сон. Тебе снится кошмар. Но скоро будет утро. Ты умреш...
0

16 იანვარი, 2010 - 20:23 | #14 წევრი გასულია Iaponelka 

 • ჩემი ნიკი არ ნიშნავს იმას რომ წვრილი თვალები მაქვს :P
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: წევრები
 • პოსტები: 5.120
 • რეგისტრ.: 23 თებ. 09

ფრიად საინტერესო კითხვა გამიჩნდა: გოთიკა საერთოდ იცით რაა? O_o


ციტატა

ჩემი ლექტორი სულ იმას იძახის რაც არ განგიცდიათ ნუ დაწერთ იმაზეო და მეც იგივეს გირჩევ.+

ნიჭი აქვს მაგრამ ერთ რჩევას დავამატებდი: გოთიკა შენი სტილი არაა და უბრალოდ შეეშვი : )
Sha-la-la-la-la-la ...
...Go on and kiss the girl.

^_^
0

16 იანვარი, 2010 - 20:24 | #15 წევრი გასულია loveway 

 • პირველი დონე
 • Pip
 • ჯგუფი: ახალი წევრები
 • პოსტები: 77
 • რეგისტრ.: 16 იან. 10

ციტატა

ნიჭი აქვს მაგრამ ერთ რჩევას დავამატებდი: გოთიკა შენი სტილი არაა და უბრალოდ შეეშვი : )


მართალია ეს ადამიანი.. ნამდვილად არაა ამისი სტილი
0


 • (2 გვერდი)
 • +
 • 1
 • 2
 • თქვენ არ გაქვთ ახალი თემის გახსნის უფლება
 • თქვენ არ გაქვთ ამ თემაზე გამოხმაურების უფლება

1 მომხმარებელი კითხულობს ამ თემას
0 წევრი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური წევრი